0

Dịch vụ gia công

Dịch vụ Gia công Sản Xuất được thực hiện thông qua hợp đồng kinh tế, được quy định cụ thể về số lượng, chất lượng, giá thành và thời gian hoàn thành, trách nhiệm bồi thường khi nhà thầu để xảy ra [...]

page 1 of 3
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt